|   |    |   |  |  |     

|E_mail | Links


ܪܶܚܡܰܬ ܐܳܪܳܡܳܝܽܘܬܳܐ

ܒܝܕ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ

 

ܒܪܶܚܡܬܶܟܝ ܐܳܪܳܡܳܝܽܘܬܳܐ : ܐܶܫ̇ܬܰܢܓܶܬ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ .

ܘܒܰܡܚܺܝܠܽܘ ܘܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ : ܐܶܫܰܡܫܶܟܝ ܒܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ .

ܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܒܓܰܘܝ ܕܰܠܺܝܩ :  ܘܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܠܶܒܝ̱ ܒܰܠܺܝܩ .

ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܶܗ̇ܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ : ܐܶܠܳܐ ܒܚܽܘܒܶܟܝ ܐܶܗ̇ܘܶܐ ܙܰܢܺܝܩ ܀

 

ܠܶܫܳܢܶܟܝ ܪܓܺܝܓܺܐ ܘܚܰܠܝܳܐ : ܒܪܶܚܡܬܶܟܝ ܥܰܒܕܰܢܝ ܡܰܠܝܳܐ .

ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ : ܒܶܗ ܗܳܪܶܓ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ .

ܐܶܡܰܬܝ ܕܣܶܦܪ̈ܰܝܟܝ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ : ܘܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܶܟܝ ܡܶܬܬܕܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ .

ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܪܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ : ܘܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܶܟܝ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢ̣ܳܐ ܀