ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

ܓܒܐܝ ܓܠܠܐ ܡܫܬܣ ܠܗ ܗܘ ܛܘܟܣܐ ܐܪܡܝܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ 1988

 

 |   |    |   |  |  |  

|E_mail | Links| Svenska


ܒܘܝܢܐ

ܐܓܪܬܐ ܠܰܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܳܪ̈ܡܝܐ/ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܥܠܡܐ

 

ܣܝܦܐ ܕܫܢܬ ܐܨܝܗ (1915)

 

ܛܠܘܡܝܐ ܩܫܝܐ ܕܬܘܪܟܝܐ

 

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmasters.