|   |    |   |  |  |     

|E_mail | Links


ܥܰܡܐ ܡܫܝܚܳܝܐ ܕܠܒܢܢ

ܥܡܐ ܡܫܝܚܝܐ ܕܠܒܢܢ                   ܣܒܪܐ ܕܒܡܕܢܚܘܬܐ

ܥܠ ܝܗܝܒ̈ܬܟ ܒܰܢܝ̈ܳܢ                    ܐܶܣـ̈ܶܐ ܕܰܠܗܝܡܶܢܘܬܐ

ܟܡܝܪܘܬܐ ܠܡܘܢ ܡܬܥܰܛܦܰܬ؟            ܩܝܳܡܬܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܩܳܝܡܐ

ܚܐܪܘܬܐ ܥܬܝܕ ܐܢ̱ܬ ܩܳܛܦܰܬ؟              ܠܐ ܡܨܝܶܬ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܕܡܐ

 

ܚܠܡܐ ܪܓܝܓܐ ܕܡܦܰܝܶܓ                 ܨܗܝܘܬܐ ܕܚܐܪ̈ܐ ܟܙܝܪ̈ܐ

ܐܠܦܝ̈ܐ ܥܠܝ̈ܡܐ ܡܪܓܪܓ               ܘܰܢܦܠܘ̱! ܢܥܕܘܢ ܠܗ ܫܟܝܪ̈ܐ

ܕܘܡܣ̈ܐ ܕܢܦܠܘ̱ ܒܐܠܦܝ̈ܐ                 ܐܣܛܘܢ̈ܐ ܕܡܳܬܐ ܢܫܪܪܘܢ

ܘܐܝܟ ܕܒܟܢܘܢܐ ܬܦܰܝ̈ܐ                     ܠܢܘܪܐ ܘܡܢ ܢܘܪܐ ܢܶܛܪܘܢ

ܡܘܢ ܬܰܡܝܗ ܐܢ̱ܬ ܡܢ ܣܗܕ̈ܐ؟             ܠܝܬܘܗ̱ܝ̱ ܗܳܢ ܐܬܪܐ ܕܡܪ̈ܕܐ؟

ܠܐ ܚܙܶܐ ܠܳܟ ܐܰܟܳܪܐ ܡܬܘܡ                  ܕܙܪܥ ܘܡܣܰܟܶܐ ܒܝܘܡ ܝܘܡ؟

 

ܥܕ̈ܳܬܐ ܕܢܦ̈ܠܝ̱ ܘܚܪ̈ܒܝ̱                    ܡܘܢ ܣܳܒܪܰܬ؟ ܐܰܝܟܰܘ ܡܳܪܗܝܶܢ؟

ܢܩܘܫ̈ܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ ܛܢܰܒܘ̱                  ܪܶܒܘܳܝܰܬ، ܡܘܢ؟ ܡܶܬܦܰܗܝܶܢ؟

ܠܒܝܫ̈ܝ ܐܣܟܝܡ̈ܐ ܫܐܝ̈ܠܐ                  ܕܒܰܫܡܐ ܡܫܝܚ̈ܝܐ ܐܶܢܘܢ

ܒܥܘܬܪܐ ܕܕܝܢܪ̈ܐ ܢܟܝ̈ܠܐ                     ܚܢܳܩ ܝܳܬܐܰ ܗܘ ܕܰܢܛܝܪܐ ܠܗܘܢ

 

ܡܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܘܡܬܐ ܕܦܳܗܝܢ                ܘܥܕܢܐ ܒܝܘ̈ܡܐ ܡܳܢܝܢ

ܗܳܝ ܬܰܫܥܝܬܐ ܕܒܝܬ ܐܳܪܳܡ                  ܕܒܕܳܪ̈ܐ ܢܶܡܢܘܢ ܠܐ ܡܨܝܢ

ܒܣܒܪܐ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܫܐ ܪܳܡ               ܡܬܢܨܪ̈ܢ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ

ܣܘܓܝ̈ܬܐ ܕܥܡܐ ܡܡܚܝܐ                 ܕܣܗܕܘܬܐ ܠܪܘܚܐ ܡܰܚܝܐ

ܝܘܣܦ ܒܪ ܓܘܪܓܝ ܣܰܘܟ ܐܘܪܗܝܐ ܠܒܢܢ