|   |    |   |  |  |     

|E_mail | Links


ܛܝܡܝ̈ ܚܐܪܘܬܐ

 

ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܚܐܪܘܬܐ    ܐܠܦ̈ܝܐ ܩܪܒܘ ܝܬܗܘܢ

ܕܢܚܘܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܫܘܒܚܐ     ܒܫܪܪܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗܘܢ

ܣܒܠܘ ܣܝܦܐ ܐܦ ܩܛܠܐ    ܐܬܐ ܗܘ ܕܚܘܒܐ ܕܠܡܬܗܘܢ

ܡܢ ܐܝܕܝ̈ܐ ܕܟܦܘܪ̈ܐ     ܗܠܝܢ ܕܒܣܒܣܘ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ

ܘܒܛܠ̈ܝܐ ܥܡ ܢܫ̈ܐ       ܚܘܝܘ ܩܫܝܘܬ ܠܒܝܗ̈ܘܢ

ܕܘܟܪܢܟܘܢ ܒܐܡܝܢ ܢܩܝܫ      ܒܥܘܡܩܐ ܕܠ̈ܒܐ ܕܒܢܝܟܘ̈ܢ

ܗܠܝܢ ܕܐܬܡܪܝܘ ܕܝܢ ܒܟܘܢ      ܒܚܘܒܐ ܓܡܝܪܐ ܕܐܬܪܗܘܢ

ܘܬܚܘܝܬܐ ܕܗܢܐ ܚܘܒܐ       ܪܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪܗܘܢ

ܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܪܒܐ         ܕܫܢܐ ܕܝܘܡܐ ܕܢܨܚܢܟܘܢ

ܘܗܫܐ ܪܕܝܢ ܒܫܒܝܠܐ        ܕܕܪܝܫ ܒܕܡܐ ܕܨܘܪܝܟܘܢ

ܪܘܙܘ ܡܕܝܢ ܚܒܝܒܝ̈        ܕܒܢܝܟܘ̈ܢ ܚܢܘ ܢܝܫܝܟܘ̈ܢ

ܕܘܟܬܘܪ

ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܬܐܘܡܐ ܛܘܪܝܐ

ܗܕܡܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܕܝܕܥܬ̈ܐ