ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

ܓܒܐܝ ܓܠܠܐ ܡܫܬܣ ܠܗ ܗܘ ܛܘܟܣܐ ܐܪܡܝܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ 1988

 

 |   |    |   |  |  |  

|E_mail | Links| Svenska


ܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܠܠ ܐܬܪܐ ܕܐܳܪ݀ܡܝܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕ݁݀ܝܢ

ܕܣܝܡܐ ܠܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܒܪܨܘܡ

ܡܘܠܕܗ: ܐܦ݁ܦܙ . 1887 ܫܘܢܝܗ: ܐܨ݁ܢܙ. 1957

 

 

 

 


 

 

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmasters.