ܓܒܐܝ ܓܠܠܐ ܡܫܬܣ ܠܗ ܗܘ ܛܘܟܣܐ ܐܪܡܝܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ 1988

 |   |    |   |  |  |     

|E_mail | Links| Svenska

ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܩܒܠ ܛܘܟܣܐ ܐܪܡܝܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܠܛܒܐ ܕܥܘܢܕܢ ܐܣܟܢܕܪ ܐܠܦܬܟܝܢ ܪܝܫܐ ܕܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܘܪܝܦܝܐ:

ܡܫܕܪܝܢܢ ܒܘܝܐܝ̈ܢ ܠܒܢܝ̈ܐ ܠܐܪܡܠܬܗ ܘܠܐܝܩܪܬܗ ܘܠܗܕܡ̈ܐ ܕܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܘܪܝܦܝܐ:

ܒܥܝܢܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܫܦܥ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܥܠ ܡܢܚܐ: ܘܠܟܘܢ ܒܘܝܐܝܐ ܫܪܝܪܐ:

ܛܘܟܣܐ ܐܪܡܝܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ


 

ܠܝܬ ܚـܝ̈ـܐ ܠܐܘܡܬܐ ܕܠܐ ܠـܫـܢـܐ

ܫܠܡܐ ܠܟ ܡܢ ܘܝܟܝܦܕܝܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܐܪ̈ܡܝܐ!